វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិធីសាស្រ្ត បង្រៀនគណិតវិទ្យា


នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានសហការជាមួយ មូលនិធិលោកស្រី Satwant Kaur Bhagwan Singh, Singapore នៃរបស់ប្រទេសសង្ហឹបូរី វគ្គបំប៉នសមត្ថភាពស្ដីពីវិធីសាស្រ្ត បង្រៀនគណិត នៅកម្រិតបឋមសិក្សា ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការខេត្តសៀមរាប ចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ ដល់ ០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ។ នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ មានការចូលរួមលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ មកពីសាលាបឋមសិក្សា ក្នុងខេត្តសៀមរាប ប្រមាណជាង ៣០០នាក់។

វិធានត្រៃឋាន-ភាគរយ-ក្បួនចងការ


ប្រធានទី ១

ប្រេងមួយធុងមានចំណុះ១២,៥ លីត្រ ធុងទទេមានទម្ងន់ ២,៦៥០ គ.ក។ នៅពេលដាក់ប្រេងពេញមានទំងន់ ១៤,១៥០ គ.ក ។ រកទម្ងន់ប្រេង ២,៥ លីត្រ ។

Learning English


Story One
Engli-1

At one approaches some crossroads, one comes to a sign which says that drivers have a stop when they come to the main road ahead…………….(continued)

ការច្នៃសំបកកង់ឡានចាស់ៗសម្រាប់តុបតែង


សំបកកង់ឡានចាស់ៗ ភាគច្រើនត្រូវបានគេមើលរំលង។ ការពិត វាផ្តល់ផលប្រយាជន៍ច្រើនណាស់ នៅក្នុងវិស័យអប់រំ គេបានកែច្នៃធ្វើេជាសម្ភារៈ បង្រៀន កីឡា ការតុបតែងបរិស្ថានសាលា…
​​​​​​​​​​​​​​​
លម្អសួនច្បារ
18871288_1328952773848010_328558480_n
សម្រាប់ពង្រឹងកាយសម្បទា
18870666_1328952743848013_1142084664_n

18834344_1328952737181347_280870214_n

ការអភិវឌ្ឍសំណេរ


IMG_224184310678758
អភិវឌ្ឍភាសា។ មិនថាភាសាកំណើត ឬភាសាផ្សេងៗដែលគេប្រើប្រាស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នា

១. កថាខណ្ឌ

កថាខណ្ឌ ជាល្បះមួយចំនួនដែលសរសេររៀបរាប់អំពីប្រធានបទមួយ ឬល្បះមួយក្រុមដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាហើយនិយាយពីគោលគំនិតណាមួយ។

គោលដៅសំខាន់ៗនៃទម្រង់កថាខណ្ឌ មាន៖

ការចាប់ផ្តើម គឺការណែនាំខាងដើមដែលផ្តោតទៅលើប្រធានបទ។
ឯកភាពក្នុងគំនិត គឺល្បះទាំងអស់ក្នុងកថាខណ្ឌត្រូវបង្ហាញអំពីគំនិតមួយ ឬប្រធានបទមួយ។
លំដាប់លំដោយនៃគំនិត គឺមានភាពសមហេតុផលនៃទំនាក់ទំនងផ្នែកគំនិតដែលតភ្ជាប់គ្នាពីល្បះមួយទៅល្បះមួយទៀត។
ខ្លឹមសារគ្រប់គ្រាន់ គឺផ្តល់នូវសេចក្តីលម្អិតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាំទ្រគំនិតសំខាន់ៗ។
ភាពត្រឹមត្រូវនៃវេយ្យាករណ៍ គឺគោរពក្បួនខ្នាតវេយ្យាករណ៍ សញ្ញាសម្ព័ន្ធបានត្រឹមត្រូវ។
ភាពមិនសាំញាំនៃល្បះ គឺ ប្រើទម្រង់ល្បះផ្សេងៗក្នុងការពណ៌នា។
ការបញ្ចប់ ឬសេចក្តីស្និដ្ឋាន គឺ ល្បះចុងក្រោយរបស់កថាខណ្ឌ។