វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិធីសាស្រ្ត បង្រៀនគណិតវិទ្យា


នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានសហការជាមួយ មូលនិធិលោកស្រី Satwant Kaur Bhagwan Singh, Singapore នៃរបស់ប្រទេសសង្ហឹបូរី វគ្គបំប៉នសមត្ថភាពស្ដីពីវិធីសាស្រ្ត បង្រៀនគណិត នៅកម្រិតបឋមសិក្សា ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការខេត្តសៀមរាប ចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ ដល់ ០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ។ នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ មានការចូលរួមលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ មកពីសាលាបឋមសិក្សា ក្នុងខេត្តសៀមរាប ប្រមាណជាង ៣០០នាក់។

វិធានត្រៃឋាន-ភាគរយ-ក្បួនចងការ


ប្រធានទី ១

ប្រេងមួយធុងមានចំណុះ១២,៥ លីត្រ ធុងទទេមានទម្ងន់ ២,៦៥០ គ.ក។ នៅពេលដាក់ប្រេងពេញមានទំងន់ ១៤,១៥០ គ.ក ។ រកទម្ងន់ប្រេង ២,៥ លីត្រ ។

Learning English


Story One
Engli-1

At one approaches some crossroads, one comes to a sign which says that drivers have a stop when they come to the main road ahead…………….(continued)

ការច្នៃសំបកកង់ឡានចាស់ៗសម្រាប់តុបតែង


សំបកកង់ឡានចាស់ៗ ភាគច្រើនត្រូវបានគេមើលរំលង។ ការពិត វាផ្តល់ផលប្រយាជន៍ច្រើនណាស់ នៅក្នុងវិស័យអប់រំ គេបានកែច្នៃធ្វើេជាសម្ភារៈ បង្រៀន កីឡា ការតុបតែងបរិស្ថានសាលា…
​​​​​​​​​​​​​​​
លម្អសួនច្បារ
18871288_1328952773848010_328558480_n
សម្រាប់ពង្រឹងកាយសម្បទា
18870666_1328952743848013_1142084664_n

18834344_1328952737181347_280870214_n

ការអភិវឌ្ឍសំណេរ


IMG_224184310678758
អភិវឌ្ឍភាសា។ មិនថាភាសាកំណើត ឬភាសាផ្សេងៗដែលគេប្រើប្រាស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នា

១. កថាខណ្ឌ

កថាខណ្ឌ ជាល្បះមួយចំនួនដែលសរសេររៀបរាប់អំពីប្រធានបទមួយ ឬល្បះមួយក្រុមដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាហើយនិយាយពីគោលគំនិតណាមួយ។

គោលដៅសំខាន់ៗនៃទម្រង់កថាខណ្ឌ មាន៖

ការចាប់ផ្តើម គឺការណែនាំខាងដើមដែលផ្តោតទៅលើប្រធានបទ។
ឯកភាពក្នុងគំនិត គឺល្បះទាំងអស់ក្នុងកថាខណ្ឌត្រូវបង្ហាញអំពីគំនិតមួយ ឬប្រធានបទមួយ។
លំដាប់លំដោយនៃគំនិត គឺមានភាពសមហេតុផលនៃទំនាក់ទំនងផ្នែកគំនិតដែលតភ្ជាប់គ្នាពីល្បះមួយទៅល្បះមួយទៀត។
ខ្លឹមសារគ្រប់គ្រាន់ គឺផ្តល់នូវសេចក្តីលម្អិតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាំទ្រគំនិតសំខាន់ៗ។
ភាពត្រឹមត្រូវនៃវេយ្យាករណ៍ គឺគោរពក្បួនខ្នាតវេយ្យាករណ៍ សញ្ញាសម្ព័ន្ធបានត្រឹមត្រូវ។
ភាពមិនសាំញាំនៃល្បះ គឺ ប្រើទម្រង់ល្បះផ្សេងៗក្នុងការពណ៌នា។
ការបញ្ចប់ ឬសេចក្តីស្និដ្ឋាន គឺ ល្បះចុងក្រោយរបស់កថាខណ្ឌ។

Kralan cake


What is the “Kralan” cake?
A Kralan cake is a kind of Khmer cake which recipe has traditionally handed through centuries. At present, even though there is a wide assortment of cakes, sweets and biscuits made by various confectioners, the “Kralan” cakes remain one of the favorites among the Khmer people both in rural urban areas. The cake is made from glutinous rice, coconut and soya beans and it’s baked in a bamboo tube to obtain its fragrance. The cake can be eaten at all occasion like other sweets and cakes, but it is not available everywhere. Khmer woman can sometime be seen carrying such cakes on their heads for sale from street to street, from market to market or in crowded areas. On the other hand, such cakes as well as some other Khmer cakes are never seen on good plates or on sale in main bakeries or on the occasion of any festivals.