តើស្ទែម(STEM)ជាអ្វី?

Screenshot 2018-03-07 16.43.26 - Copy

ស្ទែមជា៖

  • ស្ពាននៃវិទ្យាសាស្រ្ត (science) បច្ចេកវិទ្យា(technology) វិស្វកម្ម(engineering)និងគណិតវិទ្យា(math) ដើម្បីជំរុញការដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈចំណេះដឹងការច្នៃប្រឌិតនិងសមត្ថភាពក្នុងការវិភាគហេតុផលនិងការទំនាក់ទំនងគំនិត។
  • ការបញ្ចូលវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាទៅក្នុងស្ថានភាពដោះស្រាយបញ្ហាពិតប្រាកដ។
  • ការដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានមូលដ្ឋាន លើការស្ទង់មតិ ដែលរួមបញ្ចូលវិទ្យាសាស្រ្ត  បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យាដោយប្រើដំណើរការដូចជាការបង្កើតពិសោធន៍ការសួរសំណួរ និងការអភិវឌ្ឍគំនិតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃ។

(By Mr. MAK Sophat, ME.d.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s