ការកំណត់ប្រភេទពិន្ទុនៅបឋមសិក្សា

នៅបឋមសិក្សា ប្រភេទពិន្ទុត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

  • ប្រភេទល្អៈ      ​​​​   ពី ៨.០០ ដល់ ១០.០០
  • ប្រភេទល្អបង្គួរៈ ពី ៦.៥០ ដល់ ៧.៩៩
  • ប្រភេទមធ្យមៈ  ពី ៥.០០ ដល់ ៦.៤៩
  • ប្រភេទខ្សោយៈ ក្រោម ៥.០០

(ដកស្រង់ចេញពីសៀភៅបណ្តុះបណ្តាលនាយក)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s