វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិធីសាស្រ្ត បង្រៀនគណិតវិទ្យា

នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានសហការជាមួយ មូលនិធិលោកស្រី Satwant Kaur Bhagwan Singh, Singapore នៃរបស់ប្រទេសសង្ហឹបូរី វគ្គបំប៉នសមត្ថភាពស្ដីពីវិធីសាស្រ្ត បង្រៀនគណិត នៅកម្រិតបឋមសិក្សា ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការខេត្តសៀមរាប ចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ ដល់ ០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ។ នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ មានការចូលរួមលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ មកពីសាលាបឋមសិក្សា ក្នុងខេត្តសៀមរាប ប្រមាណជាង ៣០០នាក់។

1 thought on “វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិធីសាស្រ្ត បង្រៀនគណិតវិទ្យា

  1. បើកអាចសូមមេត្តាចែករំលែក​ឯកសារបណ្តុះបណ្តាលនេះ​ឱ្យទាញយកផង អរគុណ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s