វិធានត្រៃឋាន-ភាគរយ-ក្បួនចងការ

ប្រធានទី ១

ប្រេងមួយធុងមានចំណុះ១២,៥ លីត្រ ធុងទទេមានទម្ងន់ ២,៦៥០ គ.ក។ នៅពេលដាក់ប្រេងពេញមានទំងន់ ១៤,១៥០ គ.ក ។ រកទម្ងន់ប្រេង ២,៥ លីត្រ ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s