ការច្នៃសំបកកង់ឡានចាស់ៗសម្រាប់តុបតែង

សំបកកង់ឡានចាស់ៗ ភាគច្រើនត្រូវបានគេមើលរំលង។ ការពិត វាផ្តល់ផលប្រយាជន៍ច្រើនណាស់ នៅក្នុងវិស័យអប់រំ គេបានកែច្នៃធ្វើេជាសម្ភារៈ បង្រៀន កីឡា ការតុបតែងបរិស្ថានសាលា…
​​​​​​​​​​​​​​​
លម្អសួនច្បារ
18871288_1328952773848010_328558480_n
សម្រាប់ពង្រឹងកាយសម្បទា
18870666_1328952743848013_1142084664_n

18834344_1328952737181347_280870214_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s