ការអភិវឌ្ឍសំណេរ

IMG_224184310678758
អភិវឌ្ឍភាសា។ មិនថាភាសាកំណើត ឬភាសាផ្សេងៗដែលគេប្រើប្រាស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នា

១. កថាខណ្ឌ

កថាខណ្ឌ ជាល្បះមួយចំនួនដែលសរសេររៀបរាប់អំពីប្រធានបទមួយ ឬល្បះមួយក្រុមដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាហើយនិយាយពីគោលគំនិតណាមួយ។

គោលដៅសំខាន់ៗនៃទម្រង់កថាខណ្ឌ មាន៖

ការចាប់ផ្តើម គឺការណែនាំខាងដើមដែលផ្តោតទៅលើប្រធានបទ។
ឯកភាពក្នុងគំនិត គឺល្បះទាំងអស់ក្នុងកថាខណ្ឌត្រូវបង្ហាញអំពីគំនិតមួយ ឬប្រធានបទមួយ។
លំដាប់លំដោយនៃគំនិត គឺមានភាពសមហេតុផលនៃទំនាក់ទំនងផ្នែកគំនិតដែលតភ្ជាប់គ្នាពីល្បះមួយទៅល្បះមួយទៀត។
ខ្លឹមសារគ្រប់គ្រាន់ គឺផ្តល់នូវសេចក្តីលម្អិតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាំទ្រគំនិតសំខាន់ៗ។
ភាពត្រឹមត្រូវនៃវេយ្យាករណ៍ គឺគោរពក្បួនខ្នាតវេយ្យាករណ៍ សញ្ញាសម្ព័ន្ធបានត្រឹមត្រូវ។
ភាពមិនសាំញាំនៃល្បះ គឺ ប្រើទម្រង់ល្បះផ្សេងៗក្នុងការពណ៌នា។
ការបញ្ចប់ ឬសេចក្តីស្និដ្ឋាន គឺ ល្បះចុងក្រោយរបស់កថាខណ្ឌ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s