របៀបរៀនរបស់កុមារ

Screenshot 2017-04-17 21.25.53

ការអប់រំកុមារឲ្យក្លាយជាមនុស្សវ័យឆ្លាត មានការលំបាកស្មុគ្រស្មាញបំផុត។ ក្រៅពីការយល់ដឹងលើដំណាក់កាលនៃការលូតផ្នែករាងកាយរបស់កុមារ ……………….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s