ទិវាអំណានជាតិ

ទិវាអំណានជាតិ ថ្ងៃទី ១១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦

1.Child reading

ដើម្បីចូលរួមកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា ហ្វេសបុក ផេករបស់សហគមន៍កុមារមេត្រីកម្ពុជានិងប្រមូលគ្រប់អត្ថបទ រូបភាពសកម្មភាពនៃការអានពីគ្រប់មជ្ឍដ្ឋានដើម្បីចុះផ្សាយ​ក្នុងន័យជួយលើកកម្ពស់សកម្មភាពអាននៅកម្ពុជា។

ដោយ៖ ម៉ក់ សុផាត

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s