អ្វីជាអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ

អ្វីជាអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ

វត្ថុបំណងៈ

ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាមេរៀននេះគរុសិស្សនឹងអាច៖

 • ឲ្យនិយមន័យពីអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ បានត្រឹមត្រូវ
 • ពន្យល់បានថា តើការផ្តល់សច្ចប័នមានន័យដូចម្តេច
 • រៀបរាប់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារបានត្រឹមត្រូវ។

 

១. និយមន័យ

អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួរឮយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ​ ដែលបានកំណត់ពីសិទ្ធិនានារបស់កុមារ ហើយដែលកុមារនូវគ្រប់ទិសទីមានឧិកាសទទួលបាននូវសិទ្ធិទាំងនេះគ្រប់ៗគ្នា។​ អនុសញ្ញានេះកំណត់នូវបទដ្ឋានសម្រាប់សុខមាលភាពកុមារនៅតាមដំណាក់កាលនានា នៃការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ ។

 • អនុសញ្ញាៈ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ ដល់បណ្តាប្រទេសដែលបានផ្តល់សច្ចាប័ន។
 • សិទ្ធិៈ គឺជាអំណាចកំណត់ដោយច្បាប់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ
 • តម្រូវការៈ គឺចំណង់គ្មានព្រំដែន ហើយប្រែប្រួលទៅតាមទីកន្លែង ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច និងពេលវេលា ។
 • បទដ្ឋានៈ គឺជាកម្រិតគុណភាពជាមធ្យមសម្រាប់វាស់។

 

២. ការផ្តល់សច្ចាប័ន

 • អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារត្រូវបានអនុម័តអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី ២០ ខែ​ វច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៨៩។
 • អនុសញ្ញានេះបានក្លាយជាច្បាប់អន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី ០២​ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩០។
 • ប្រទេសកម្ពុជាបានផ្តល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញានេះ នៅថ្ងៃទី ១៥​ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៩២។

 

ការផ្តល់សច្ចាប័ន មានន័យថា ជាការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ និងយល់ព្រមទទួលយកមកអនុវត្ត ឬជាការប្តេជ្ញាចិត្តជាផ្លូវការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រតិបត្តិតាម។

 

៣. លក្ខណៈពិសេសនៃអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ

 • ជាច្បាប់អន្តរជាតិ
 • មានលក្ខណៈទូលំទូលាយ
 • គ្មានលក្ខខ័ណ្ឌ
 • អនុវត្តចំពោះកុមារទូទៅ

សំណួរ

១. ចូរពន្យល់ពាក្យ អនុសញ្ញា​ សិទ្ធិ តម្រូវការៈ និង បទដ្ឋាន

២. ចូរឲ្យនិយមន័យនៃពាក្យ អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ

៣. តើការផ្តល់សច្ចាប័នមានន័យដូចម្តេច?

៤. តើលក្ខណៈពិសេសនៃអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារមានអ្វីខ្លះ?លក្ខណៈនីមួយៗមានន័យដូចម្តេច?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s