សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ពិធីបុណ្យឆ្លងសមិទ្ធផលនានាក្នុងសាលាបឋមសិក្សា ពោរកំបោរ

បុណ្យឆ្លងសមិទ្ធផលនានាក្នុងសាលាបឋមសិក្សា ពោរកំបោរ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

សេចក្តីអញ្ជើញ និងកម្មវិធី

P1

P2

P3

P4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s