តើឪពុកម្តាយ ត្រូវមានតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុុងការដឹកនាំសកម្មភាពលេងរបស់កុមារ?

តើឪពុកម្តាយ ត្រូវមានតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុងការដឹកនាំសកម្មភាពលេងរបស់កុមារ?

DSC00021

ឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំកុមារ គឹជាមនុស្សទី១ដ៏ប្រសើរបំផុតក្នុងការចូលរួមលេងជាមួយកុមារ (កូនៗ) ដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្នែកទាំង៥របស់កុមារ ទៅតាមដំណាក់កាលលូតលាស់នៃអាយុរបស់កុមារ។ ជាមួយគ្នានេះ ឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំកុមារក៏មានតួនាទីអចិន្រ្តៃយ៍ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសកម្មភាពលេងរបស់កុមារប្រចាំថ្ងៃ។ កុមារ​​ចាប់ផ្តើមទោទន់ទៅរកការបង្កើតគំនិតថ្មីៗដ៏ច្រើនលើសលប់ ប្រសិនបើឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំបានចូលរួមជាមួយ និងផ្តល់ដំបូន្មានវិជ្ជមានក្នុងពេលចូលរួមជាមួយសកម្មភាពលេងរបស់ពួកគេ។

ជាផ្នែកមួយនៃការលេងកំសាន្តរបស់កុមារ ឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំកុមារខ្លះតែងតែមានអារម្មណ៍ធុញថប់ ហើយថែមទាំងគិតថាវាមិនចាំបាច់ ហើយក៏ពុំបានផ្តល់ផលល្អដល់កូនគាត់ទៀតផង។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ក៏មានសំណូមពរមួយចំនួនសម្រាប់ការចូលរួមលេងជាមួយកូនៗរបស់លោកអ្នកដូចជា៖

  • ការសង្កេតៈ ចូរពិនិត្យ សង្កេតកូនលោកអ្នកដែលកំពុងលេងដោយហ្មត់ចត់ ដើម្បីសិក្សាពីអ្វីៗដែលពួកគេកំពុងលេង ហើយមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើង។ ជាមួយគ្នានោះដែរ លោកអ្នកត្រូវផ្តល់ការអប់រំផ្សេងៗទាក់ទងនឹងសកម្មភាពណាពួកគេចូលចិត្ត។
  • ការអនុវត្តតាមៈ ត្រូវចូលរួម និងលេងជាមួយកូនរបស់លោកអ្នក ដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងថា យើងកំពុងចាប់អារម្មណ៍នូវអ្វីដែលពួកគេកំពុងប្រតិបត្តិ (កំពុងលេង)។ ជាមួយគ្នានេះ លោកអ្នកអាចបន្ថែមនូវការលេងល្បែងណាដែលមានលក្ខណៈពិបាកជាង(ស្មុគ្រស្មាញជាង)។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកូនរបស់លោកអ្នកលេងដោយមានទិសដៅ (វត្ថុបំណង) និងការត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់ ត្រឹមត្រូវ។
  • ការលេងដែលបង្កើតប្រឌិតញាណ(គំនិតថ្មី)ៈ ត្រូវផ្តល់សម្ភារៈល្បែងសម្រាប់លេងឲ្យបានច្រើនមុខ ហើយមានរបៀបលេងខុសៗគ្នា នោះអ្នកនឹងបានធ្វើឲ្យកូនរបស់អ្នកបានឆ្ងល់ថា តើសម្ភារលេងនីមួយៗមានរបៀបលេងដូចម្តេច? កុមារមានការលូតលាស់ផ្នែកគំនិត(ប្រឌិតញាណ)ថ្មីៗច្រើន កាលណាពួកគេបានលេងសប្បាយច្រើន ជាពិសេសការលេងរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងកូនរបស់លោកអ្នក។

images (4)

images

images (1)

IMG_224184310678758

ដោយៈ ម៉ក់ សុផាត

Email: maksophat@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s