កុមាររៀនតាមរយៈការលេង

images

សម្ភារៈលេង គឺផ្តល់ភាពសប្បាយរីករាយដល់កមារ ប៉ុន្តែសម្ភារៈល្បែងទាំងនោះក៏បានជួយដល់កុមារឲ្យមានការរៀនសូត្រដោយខ្លួនគេផ្ទាល់ពីអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេផងដែរ។ ការលេងគឺជាការលូតលាស់ និងអភិវឌ្ឍផ្នែកសុខភាពរបស់កុមារគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ កុមារដែលលេង គឺពួកគេរៀន និងអភិវឌ្ឍ។ ការលេងជួយកុមារឲ្យអនុវត្តបានដូចខាងក្រោម៖

  • អភិវឌ្ឍបំណិនផ្នែករាងកាយៈ បំណិនចិត្តចលភាព គឺ ការរៀនសូត្រទទួលបានផលសម្រេចដ៏ពិតប្រាកដដូចជា ការចាប់កាន់ ការលូន ការរត់ និងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃលំនឹងខ្លួនជាដើម…។ល។ បំណិននៃចិត្តលភាព គឺ ជាសកម្មភាពដែលកុមារអាចប្រើប្រាស់ម្រាមដៃដើម្បីចាប់ កាន់ ទោង ឫលេងសម្ភារៈល្បែងដ៏ស្ទាត់ជំនាញ។
  • អភិវឌ្ឍញាណ/បញ្ញាៈ កុមាររៀនដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការលេង។ តាមរយៈការលេង កុមារអាចសិក្សាអំពីពណ៌ ចំនួន ទំហំ និងទ្រង់ទ្រាយ សណ្ឋាន ឬមាឌ។ ពួកគេបានពង្រឹងបំណិននៃការចងចាំបាន និងការយកចិត្តទុកដាក់បានល្អ ។​ កុមារអាចវិវត្តទៅរកកម្រិតខ្ពស់នៃការគិតតាមរយៈនៃការលេងដែលពួកគេបានលេងនៅក្នុងបរិយាកាសនៃការភ្ញោច។
  • អភិវឌ្ឍផ្នែកបំណិនភាសាៈ ការអភិវឌ្ឍភាសារបស់កុមារ គឺកើតឡើងតាមរយៈការទំនាក់ទំនងរបស់កុមារជាមួយអ្នកដ៏ទៃ។ ការអនុវត្តផ្នែកភាសា គឺចាប់ផ្តើមតាមរយៈឪពុកម្តាយលេងជាមួយកូនដោយប្រើប្រាស់ល្បែងសូរស័ព្ទ ឧទាហរណ៍ហ្វឹកហ្វឺនកូនឲ្យប្រកបឫហៅ ម៉ាក់! ម៉ាក់!…ប៉ា!ប៉ា!….ឫត្រាប់សំលេងសត្វដូចជា កាប!កាប! …អូក!អូក!..។ ភាពលូតលាស់នៃភាសារបស់កុមារតាមរយៈនៃការហ្វឹហាត់និទានរឿងជាដើម…។ល។
  • ការអភិវឌ្ឍផ្នែកបំណិនសង្គមៈ ការរៀនសូត្រអំពី ការសហការ ការធ្វើការងារជាក្រុម ការចរចារ ការដោះស្រាយបញ្ហា​ ការប្តូរវេន និងការលេង…។ល។ ដោយមានច្បាប់ទម្លាប់ គឺជាបំណិនសង្គមដ៏មានសារប្រយោជន៍ដែលពួកគេបានរៀននៅពេលចាប់ផ្តើមលេងល្បែងសិក្សា។ បំណិនទាំងអស់នេះលូតលាស់ជាមួយនឹងការលេងរបស់កុមារ។ ជាលទ្ធផល កុមារបានរៀនសូត្រអំពី តួនាទី និងច្បាប់នៃសង្គម។IMG_224184310678758

ដោយ ម៉ក់ សុផាត

Email: maksophat@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s