គោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍមនុស្ស

Child-Development-Center-Logo

 

 

 

 

មានគោលការណ៍អភិវឌ្ឍជាមូលដ្ឋាន ០៣ សំខាន់ៗដែលត្រូវអនុវត្តសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាចាប់តាំងពីពេលកើតមក។ គោលការណ៍ទាំងនោះមាន៖

១. ការអភិវឌ្ឍចាប់ផ្តើមពីក្បាល និងបន្តរហូតចុះមកដល់ដងខ្លួន

k15716720

ទារកដែលទើបនឹងកើត គេមិនអាចកម្រើក ឬងើបក្បាលដោយខ្លួនគេបានឡើយ។ ហើយនៅក្នុងអំឡុងពេល ២ ឬ ៣ខែ គេក៏មិនអាចងើបអង្គុយបានដោយខ្លួនឯងដែរ។ ទាំងអស់នេះក៏ដោយសារការបញ្ចានៃប្រព័ន្ធប្រសាត និងឆ្អឹងកងខ្នងមិនទាន់មានការលូតលាស់។ ជាធម្មតាទារកអាចកម្រើកដៃរបស់គេក្នុងចលនាដដែលបាន ហើយប្រហែលរយៈពេល ៩ ខែ គេក៏អាចមើលឃើញវត្ថុតូចៗ ហើយអាចចាំកាន់ជាមួយតែមេដៃ និងម្រាមមួយប៉ុណ្ណោះ។ នេះបណ្តាលមកពីការលូតលាស់នៃប្រព័ន្ធប្រសាតចាប់ពីឆ្អឹងខ្នងរហូតដល់ចុងដៃ និងចុងជើង។

 

២. ការលូតលាស់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់កើតឡើងក្នុងរបៀបដូចៗគ្នាប៉ុន្តែមានកម្រិតខុសគ្នា

ទារកងើបក្បាលឡើងបាន រៀនអង្គុយ..។ល។ដោយមានការជួយពីមនុស្សធំ ហើយបន្តបន្ទាប់មកមិនចាំបាច់មានការជួយពីមនុស្សធំទៀតឡើយ។ មុនពេលទារកចេះដើរ គេតែងតែតោងឈរសម្ភារៈដែលមាននៅជុំវិញខ្លួនដូចជាតុ កៅអីជាដើម…ហើយបន្ទាប់មកទើបគេដើរឈានដើរដោយខ្លួនគេ។ ពុំមានទារកណាមួយអាចចេះដើរមុនពេលចេះអង្គុយឡើយ។ ជាធម្មតាទារកដែលមានអាយុ ១០ខែគឺមានបំណិនដើរយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។

៣. គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃការអភិវឌ្ឍគឺមានទំនាក់ទំនងគ្នា

ក្នុងពេលទារកអាចងើបអង្គុយបាន គេកំពុងអភិវឌ្ឍ នៃការចាប់កាន់វត្ថុដោយប្រើម្រាមដៃ និងមេដៃ តែគេមិនអាចបញ្ចុកចំណីដោយប្រើម្រាមដៃបានឡើយ។ ការអភិវឌ្ឍនៃភាសាដោយប្រើមួយពាក្យគឹមានផលវិបាក បើសិនជាទារកមានការលំបាកក្នុងការស្តាប់ ឬក៏ពុំមានអ្នកណាម្នាក់និយាយផ្ទាល់ជាមួយគេ។ ទារកដែលពុំបានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នម និងការយកចិត្តទុកដាក់ អាចមិនទទួលបានជោគជ័យលើផ្នែកលូតលាស់ និងអភិវឌ្ឍឡើយ។

ចូរចងចាំថា ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសក្តានុពលដ៏ប្រសើរបំផុត កុមារត្រូវការការគាំទ្រដ៏ធំធេង និងមានការណែនាំបានត្រឹមត្រូវពីឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំក្នុងការប្រតិបត្តិសកម្មភាពនា​នា​ប្រចាំថ្ងៃ។

ទារក ឬ កុមារ ដែលខកខានដោយមិនទទួលបានគ្រប់តម្រូវការទាំងអស់នោះ ពួកគេប្រាកដជាអាច​​ទទួលបានននូវផលវិបាកពិតប្រាកដលើផ្នែកអភិវឌ្ឍ។ (By: Sophat)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s