សេវាការអប់រំកុមារអាយុពី ០ ដល់ ៥ឆ្នាំនៅកម្ពុជា

20140716_091653

កម្មវិធីអប់រំកុមារអាយុពី ០ ដល់ ៥ឆ្នាំជាកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុត​ ដែលឪពុក ម្តាយ និងអ្នកថែទាំកុមារទាំងអស់ត្រូវយល់ដឹង និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគេឲ្យបានហ្មត់ចត់ទៅតាមដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់របស់កុមារ។ នៅប្រទេសកម្ពុជា សេវាអប់រំកុមារតូចត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់កុមារ ដែលមានសេវាសេកម្មខុសៗគ្នាតាមទៅលក្ខខ័ណ្ឌតំបន់ សេដ្ខកិច្ច និងការគាំទ្រពីដៃគូអភិវឌ្ឍនានា។​ សេវាទាំងនោះមាន៖

១. មត្តេយ្យសិក្សារដ្ឋ

២. មត្តេយ្យសិក្សាឯកជន

៣. មត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍ និង

៤. កម្មវិធីអប់រំកុមារតូចតាមផ្ទះ

ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ដែលមានកូនអាយុពី ០ ដល់ ៥ឆ្នាំ គប្បីស្វែងរកសេវាអប់រំខាងលើ ដើម្បីឲ្យកុមារបានហ្វឹកហ្វើន និងអភិវឌ្ឍផ្នែកសំខាន់ទាំង៥ របស់គេមាន (១)​ ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកសុខភាព និងរាងកាយ (២) ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកសីលធម៌ និវប្បធម៌ (៣) ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកអារម្មណ៍ និងសង្គម (៤) ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកបញ្ញា និងការគិតវិភាគរកហេតុផល (៥) ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកភាសា ។ កុមារទាំងអស់ដែលបានទទួលការអប់រំត្រឹមត្រូវតាមដំណាក់កាលលូតលាស់នៃអាយុ ពួកគេនឹងអាចក្លាយទៅជាកុមារឆ្លាតវាងវៃ និងអាចបន្តការសិក្សាទៅកម្រិតបឋម មធ្យម និងឧត្តមសិក្សាបានល្អប្រសើរផងដែរ។ (ដោយអនុបណ្ឌិត ម៉ក់ សុផាត)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s