សេវាការអប់រំកុមារអាយុពី ០ ដល់ ៥ឆ្នាំនៅកម្ពុជា


20140716_091653

កម្មវិធីអប់រំកុមារអាយុពី ០ ដល់ ៥ឆ្នាំជាកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុត ដែលឪពុក ម្តាយ និងអ្នកថែទាំកុមារទាំងអស់ត្រូវយល់ដឹង និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគេឲ្យបានហ្មត់ចត់ទៅតាមដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់របស់កុមារ។ នៅប្រទេសកម្ពុជា សេវាអប់រំកុមារតូចត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់កុមារ ដែលមានសេវាសេកម្មខុសៗគ្នាតាមទៅលក្ខខ័ណ្ឌតំបន់ សេដ្ខកិច្ច និងការគាំទ្រពីដៃគូអភិវឌ្ឍនានា។ សេវាទាំងនោះមាន៖

១. មត្តេយ្យសិក្សារដ្ឋ

២. មត្តេយ្យសិក្សាឯកជន

៣. មត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍ និង

៤. កម្មវិធីអប់រំកុមារតូចតាមផ្ទះ

ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ដែលមានកូនអាយុពី ០ ដល់ ៥ឆ្នាំ គប្បីស្វែងរកសេវាអប់រំខាងលើ ដើម្បីឲ្យកុមារបានហ្វឹកហ្វើន និងអភិវឌ្ឍផ្នែកសំខាន់ទាំង៥ របស់គេមាន (១) ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកសុខភាព និងរាងកាយ (២) ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកសីលធម៌ និវប្បធម៌ (៣) ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកអារម្មណ៍ និងសង្គម (៤) ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកបញ្ញា និងការគិតវិភាគរកហេតុផល (៥) ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកភាសា ។ កុមារទាំងអស់ដែលបានទទួលការអប់រំត្រឹមត្រូវតាមដំណាក់កាលលូតលាស់នៃអាយុ ពួកគេនឹងអាចក្លាយទៅជាកុមារឆ្លាតវាងវៃ និងអាចបន្តការសិក្សាទៅកម្រិតបឋម មធ្យម និងឧត្តមសិក្សាបានល្អប្រសើរផងដែរ។ (ដោយអនុបណ្ឌិត ម៉ក់ សុផាត)