តើស្ទែម(STEM)ជាអ្វី?


Screenshot 2018-03-07 16.43.26 - Copy

ស្ទែមជា៖

  • ស្ពាននៃវិទ្យាសាស្រ្ត (science) បច្ចេកវិទ្យា(technology) វិស្វកម្ម(engineering)និងគណិតវិទ្យា(math) ដើម្បីជំរុញការដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈចំណេះដឹងការច្នៃប្រឌិតនិងសមត្ថភាពក្នុងការវិភាគហេតុផលនិងការទំនាក់ទំនងគំនិត។
  • ការបញ្ចូលវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាទៅក្នុងស្ថានភាពដោះស្រាយបញ្ហាពិតប្រាកដ។
  • ការដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានមូលដ្ឋាន លើការស្ទង់មតិ ដែលរួមបញ្ចូលវិទ្យាសាស្រ្ត  បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យាដោយប្រើដំណើរការដូចជាការបង្កើតពិសោធន៍ការសួរសំណួរ និងការអភិវឌ្ឍគំនិតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃ។

(By Mr. MAK Sophat, ME.d.)

ការកំណត់ប្រភេទពិន្ទុនៅបឋមសិក្សា


នៅបឋមសិក្សា ប្រភេទពិន្ទុត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

  • ប្រភេទល្អៈ      ​​​​   ពី ៨.០០ ដល់ ១០.០០
  • ប្រភេទល្អបង្គួរៈ ពី ៦.៥០ ដល់ ៧.៩៩
  • ប្រភេទមធ្យមៈ  ពី ៥.០០ ដល់ ៦.៤៩
  • ប្រភេទខ្សោយៈ ក្រោម ៥.០០

(ដកស្រង់ចេញពីសៀភៅបណ្តុះបណ្តាលនាយក)

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី ១២ (កម្រិតមូលដ្ឋាន)


សូមចុចតំណនេះ Grade 12 Basic ដើម្បីទាញយកឯកសារប្រើប្រាស់។

Screenshot 2017-12-25 12.54.52.png

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ (កម្រិតខ្ពស់)


សូមចុចតំណនេះ​ Grade 12 Advance ដើម្បីអានខ្លឹមសារកម្មវិធីគណិតវិទ្យាទី ១២ កម្រិតខ្ពស់។

Screenshot 2017-12-25 11.52.19

គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ៧


សូមចុចលើតំណនេះ Grade 7 ដើម្បីអានខ្លឹមសារទាំងស្រុង។

Screenshot 2017-12-25 11.18.15

ចតុម្តម្ភនៃការអប់រំ


ចតុម្តម្ភនៃការអប់រំ

25564783_1535038439906108_1766552329_n

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិធីសាស្រ្ត បង្រៀនគណិតវិទ្យា


នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានសហការជាមួយ មូលនិធិលោកស្រី Satwant Kaur Bhagwan Singh, Singapore នៃរបស់ប្រទេសសង្ហឹបូរី វគ្គបំប៉នសមត្ថភាពស្ដីពីវិធីសាស្រ្ត បង្រៀនគណិត នៅកម្រិតបឋមសិក្សា ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការខេត្តសៀមរាប ចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ ដល់ ០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ។ នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ មានការចូលរួមលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ មកពីសាលាបឋមសិក្សា ក្នុងខេត្តសៀមរាប ប្រមាណជាង ៣០០នាក់។